جستجو در سایت

 آموزش اکسل(Excel) –اصول كار با Validation– قسمت هشتم

شناسايي اصول كار با Validation كنترل اعتبار داده هاي ورودي برنامه Excel قادر است اعتبار  (درستي) داده ها را در هنگام ورود آنها، كنترل كند. اين در صورتي است كه پيش از ورود داده ها، براي سلول هاي مربوطه، شرايط اعتبار را تعريف كرده باشيد. براي كنترل اعتبار داده هاي ورودي مراحل زير را طي كنيد: 1-    سلولها موردنظر را انتخاب كنيد. 2-    در تب Data روي دكمه Data Validation كليك كنيد. 3-    از منوي باز شده گزينه Data Validation… را انتخاب كنيد.     4-    كادر Data Validation باز مي شود با استفاده از اين كادر می توانيد شرايط مجاز ورود داده ها، پيغام هاي ورودي و پيغام هاي خطا را تعريف كنيد.   تعريف شرايط مجاز براي تعريف ...

 آموزش اکسل(Excel) – کار با فرم ها – قسمت هفتم

چرخش سه بعدي نمودار با استفاده از چرخش سه بعدي نمودار، مي توان زاويه قرارگيري نمودار را تغيير داد: 1-    روي نمودار كليك راست كنيد. 2-    از منوي باز شده گزينه 3 D Rotation را انتخاب كنيد. كادر Format Chart Area باز ميشود در حالي كه گزينه 3 D Rotation در سمت چپ آن انتخاب شده است 3-    حال در سمت راست كادر، زواياي دو قسمت Y و X را تغيير دهيد.     نرم افزار اكسل امكانات زيادي براي ايجاد و مديريت ليستهاي اطلاعات ارائه مي دهد. منظور از ليست، جدول حاوي اطلاعات است كه معمولاً هر سطر آن تحت عنوان (  ركورد ) مشخصات يك قلم داده را دربر مي گيرد و ستونهاي آن يا ...

 آموزش اکسل(Excel) – رسم نمودار ها – قسمت ششم

شناسايي اصول ايجاد نمودار مراحل ايجاد نمودار را با يك مثال ادامه می دهیم. آيا مي دانيد كاغذ را بهتر از ساير اشياء ديگر مي توان بازيافت كرد؟ ميزان مصرف كاغذ و مقوا را اغلب پيشرفت اجتماعي كشور تلقي مي كنند ! ميزان مصرف كاغذ و مقواي چند كشور را نشان مي دهد. قصد داريم داده هاي اين جدول را توسط نمودار نمايش دهيم . اكنون مراحل زير را طي كنيد: كشور مصرف كاغذ و مقوا (كيلوگرم در سال) سنگاپور 217 تايوان 179 فرانسه 158 انگلستان 116 قبرس 93 تركيه 20/ 7 ايران 12/ 6 1-    جدول فوق را در يك Sheet فارسي (راست به چپ) وارد كنيد . (از سلول  A1  تا B8 ) 2-    سلولهاي A1  تا B8  را انتخاب كنيد. 3-    براي ايجاد نمودار از تب Insert ...

 آموزش اکسل(Excel) – آشنایی با توابع – قسمت پنجم

آشنايي با توابع در اكسل توابع بر اساس كاربردشان گروه بندي شده اند. اين گروهها عبارتند از: 1-    (Financial) توابع مالي 2-    (Date & Time)  توابع تاريخ و ساعت 3-    (Math & Trig)  توابع رياضي و مثلثاتي 4-    (Statistical)  توابع آماري 5-    (Lookup & Reference)  توابع جستجو و مرجع 6-    (Database)  توابع پايگاه داده 7-    (Text)  توابع متني 8-    (Logical)  توابع منطقي 9-    (Information)  توابع اطلاعاتي 10-       (Engineering)  توابع مهندسي ساختار تابع هر تابع داراي يك نام و غالباً تعدادي آرگومان بوده و ساختاري به شكل زير دارد: ( . . .  ; آرگومان2  ; آرگومان 1) نام تابع شناسايي اصول استفاده از Function Wizard براي سهولت در وارد كردن نام تابع و آرگومان هاي آن، در نوار فرمول، روي fx كليك كنيد تا كادر Insert ...

 آموزش اکسل(Excel) – کار با کاربرگ ها – قسمت چهارم

شناسايي اصول جابجايي بين كاربرگها پس از اجراي برنامه اکسل مشاهده مي كنيد كه يكي از Sheet ها فعال است ( در Workbook جديد، Sheet اول فعال است ) اما ممكن است هدف شما  Sheet ديگري باشد. پس لازم است آن را فعال كنيد. با كليك روي زبانه هر Sheet ميتوان آن را فعال كرد. از آنجا در كار با تعداد زيادي Sheet مرتباً به فعال كردن Sheet هاي مختلف نياز داريد، بهتر است از كليدهاي ميانبر صفحه كليد استفاده كنيد: Sheet بعدی : Ctrl + Page Down Sheet قبلی : Ctrl + Page Up   شناسايي اصول تغيير نام كاربرگها برگه هاي هر Workbook به طور پيش فرض به صورت   Sheet1 ، Sheet2 ، ...  ...

 آموزش اکسل(Excel) – تنظیمات سطر و ستون – قسمت سوم

تغيير ارتفاع سطر: تغيير ارتفاع سطر به سه روش امكانپذير است: روش اول:  روش دستي ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگامي كه اشاره گر آن به شكل ديده شد، به سمت بالا يا پايين درگ كنيد. روش دوم:  روش AutoFit (اندازه خودكار) ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگاميكه اشاره گر آن به شكل ديده شد، دابل كليك كنيد Excel ارتفاع سطر را بطور خودكار به اندازه بلندترين محتواي وارد شده در سطر، تنظيم مي كند. اين قابليت AutoFit نام دارد. روش سوم: روش عددي روي شماره سطر موردنظر، كليد راست ماوس را فشرده و از منوي باز شده، گزينه Row Height را انتخاب كنيد. كادر ...

 آموزش اکسل(Excel) – کار با Workbook – قسمت دوم

ذخيره كردن Workbook همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد Workbook يك فايل است كه ميتواند حاوي تعدادي برگه باشد پس از وارد كردن اطلاعات، لازم است اين فايل را در يك مكان مشخص از حافظه كامپيوتر ذخيره كنيد. با ذخيره كردن Workbook کلیه برگه ها نیز ذخیره می شود براي ذخيره كردن فايل ابتدا روي دكمه Office كليك كرده و سپس گزينه Save As را انتخاب كنيد تا كادر Save As باز شود .     در اين كادر، محل ذخيره شدن فايل را تعيين كرده و در بخش File name نام فایل را وارد کنید و در بخش Save as type گزينه پیش فرض را انتخاب نمایید و بعد دکمه  Save را ...

 آموزش اکسل(Excel) – آشنایی با محیط Excel – قسمت اول

اجراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اکسل (Excel) ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ Microsoft Office 2007 ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ می شود برای اجرای برنامه اﺑﺘﺪا  ﮔﺰﻳﻨﻪ Start و ﺳﭙﺲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ All Programs و ازﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ Microsoft Office ﮔﺰﻳﻨﻪ Microsoft Office Excel 2007 را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴم . ﺷﻜﻞ زیر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اکسل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.       دﻛﻤﻪ  Office در اکسل اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار دارد، دﺳﺘﻮرات ﻣﻬﻢ  برای  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ را دربر می گیرد .       نوارابزار دسترسي سريع  (Quick Access) در اکسل اﻳﻦ ﻧﻮاراﺑﺰار در ﻛﻨﺎر دﻛﻤﻪ  Office قرار دارد  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ  اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ شامل دستوراتي باشد كه بيشتر بكار ميروند. اين نوار ...

 آموزش ورد (word) – استفاده از Mail Merge – قسمت بیست و سوم

استفاده از Mail Merge در این درس خواهید آموخت که چگونه از قابلیت Mail Merge  استفاده کنید تا یک منبع تاریخ از یک نامه را با داشتن دیگر مشخصه‌های نرم افزاری را ایجاد کنید. استفاده از Mail Merge ۱.     برنامه Word را باز کنید و یک سند جدید ایجاد کنید. ۲.     روی تب Mailings کلیک کنید. ۳.     روی گزینه Start Mail Merge کلیک کنید. ۴.     مرحله بعدی انتخاب Step by Step Mail Merge Wizard است.   پانل ابزار Mail Merge نشان داده شده می‌توانید با طی کردن شش مرحله ادغام ایمیل را کامل کنید. در ادامه مثالی از اینکه چطور یک سند را ایجاد کنید وجود دارد. مرحله اول: ۱.     مدلی از سند را که ...

 آموزش ورد (word) – استفاده از Template – قسمت بیست و دوم

استفاده از Template (قالب) یک Template از پیش تعریف شده که می‌توانید بدون اینکه راجع به قالب آن فکر کنید آن را به سرعت درست کنید. در یک Template همه موارد مهم در نظر گرفته شده است. در این درس خواهید آموخت که چطور سند جدید با یک Template را بسازید و متن در آن قرار دهید. قراردادن یکTemplate ۱.     روی تب File کلیک کنید و از آنجا به قسمت Backstage view بروید. ۲.     New را انتخاب کنید و پانل New Document نشان داده می‌شود. ۳.     روی Sample Template کلیک کنید تا یکی بسازید و یا می‌توانید از طریق سایت برنامه این‌ها را دانلود کنید.       Template دلخواه را اتخاب نموده و Create را کلیک ...

support
پشتیبانی کیانت
02333629335
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait